Pozůstatky historického opevnění, již značně poškozeného, se nacházejí v okrajové části Karpentné na nevysoké terase levého břehu řeky Olše. Jasně identifikovatelný zůstal příkop, oddělující jádro hrádku od terénu na západní straně, velká plocha jádra a jazykovitý výběžek s nehlubokým příkopem či možná valem. Výběžek je silně poškozen erozí, proto je původní zakončení tohoto výběžku již neznámé. Přímo pod výběžkem protéká Hluboký potok, ústící do řeky Olše. 

Samotná plocha jádra hrádku v Karpentné se nachází na konci klesajícího ostrohu, který ohraničuje Hluboký potok na jedné straně a řeka Olše na druhé. Na východní straně pod strmým zakončením ostrohu je v místech, kde kdysi tekla Olše, fotbalové hřiště. Pahorek jádra lokality je na západě od stoupajícího ostrohu oddělen výrazným hlubokým šíjovým příkopem, v jehož dně dnes stojí rodinný dům č.p. 65. Okrasná zahrada příslušející k tomuto domu zabírá celou plochu příkopu i část plochy jádra. Rozměry jádra hrádku jsou odhadovány na cca 38 metrů v průměru. Ovšem jádro nebylo kruhovitého tvaru, ale spíše ovalného s delší osou ležící kolmo k potoku a řece. Částečně poškozená je i jižní strana jádra. 

Poloha i lidový název hrádku – Zámčisko – ukazují na to, že šlo o jeden ze strategických bodů střežících vodní i pozemní komunikaci Jablunkovským průsmykem. Jmenovitě je možno zmínit středověký hrádek v Hrádku nad Olší či Návsí.

Lokalita středověkého hrádku v Karpentné není nikterak reliéfně výrazná, dnes však představuje „Zamčisko“ s ukázkově dochovaným čelním příkopem nejvýznamnější památku Karpentné.

Několik malých sond, položených na centrálním platu, nepřineslo ve velmi plytké kulturní vrstvě (3-5 cm) žádné archeologické nálezy. Datování hrádku prozatím nepřinesl ani povrchový sběr na lokalitě provedený, a tak opevnění teprve čeká na své historické zařazení.

 

Hypotetická rekonstrukce Pohled od jihu
Poškozený pozůstatek výběžku Pohled od východu
Pohled z jádra na výběžek Pohled ze západu přes příkop

zdroj: hrady.cz

www.000webhost.com